DannyDhondt-Logo

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

 

Al onze offerten, verkopen en diensten vallen onder de volgende algemene voorwaarden, onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Elke afwijking hiervan moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk voorafgaande en geschreven overeenkomst die echter nooit als voorgaande kan worden beschouwd. Alle inkoop en betalingsvoorwaarden van de kopers, afwijkend van onze voorwaarden kunnen ons niet tegengesteld worden.

 

Alle offerten mondeling of schriftelijk zijn steeds vrijblijvend, geldig gedurende 30 dagen en worden gedaan zonder verbintenis. Er worden geen kortingen toegestaan, tenzij uitdrukkelijk op de voorzijde vermeld. Indien na het maken van een offerte, maar voor het tot stand komen van een verkoop, de prijzen van onze eigen leveranciers, waar onze offerten op gebaseerd zijn, door bepaalde omstandigheden gewijzigd worden, zullen wij gerechtigd zijn onze offerten te annuleren en een evenredige prijswijziging toe te passen.

 

Data voor levering en uitvoering zijn zonder verbintenis van onzentwege en kunnen geen aanleiding geven tot schade-eis noch tot vernietiging van het contract.

 

Bestellingen kunnen door ons worden geannuleerd of leveringen verschoven en dit in geval van overmacht zoals weersomstandigheden, niet tijdig leveren van materialen door een ander bedrijf, enz...

 

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.

 

Bij afsluiten van een overeenkomst wordt verondersteld dat de werken op normale wijze kunnen uitgevoerd worden, zonder voorafgaand een onderzoek in te stellen. De klant acht bij ondertekening van de overeenkomst de plaatsing mogelijk en neemt bijgevolg alle verantwoordelijkheid op zich.

 

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering der werken rechtstreeks per aangetekend schrijven gemeld worden.

 

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van de waarde van de bestelling of uit te voeren werk.

 

De facturen zijn betaalbaar te Deinze, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd met
3 procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 procent op het factuurbedrag met een minimum van €250,00.

 

Eigendomsbehoud: alle goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet werd betaald.

 

Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op een eenvoudige aangetekende verzonden verklaring, worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de ingebreke gebleven klant.

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing.

 

Een reparatiebeschrijving en meting opgemaakt door derden voor uitvoering geldt alleen ten titel van inlichting.

 

De bezoeken op de werf is op eigen risico van de klant en wordt door mij niet gewaarborgd.

 

In geval van een door ons erkende klacht beperkt onze verplichting zich enkel tot het vervangen der betwiste materialen met uitsluiting van alle andere goederen.

 

In geval van niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract op te schorsen of het te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen of werken.

 

Indien er een stelling of steiger moet geplaatst worden is deze niet in onze prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld).

 

De klant wordt beschouwd kennis genomen te hebben van deze voorwaarden.